designkings

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Design Kings een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Design Kings.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Design Kings via een of meerdere van onderstaande communicatiekanalen voor de opdrachtgever via: 

 1. De website van Design Kings: www.designkings.nl of www.dreamworksmedia.nl.
 2. Een van de e-mail adressen van Design Kings.
 3. Telefonisch contact met Design Kings.
 4. Whatsapp contact met Design Kings.
 5. Schriftelijke bestelling.
 6. Social media aanvraag waaruit een akkoord is gekomen en waarin de klant correspondentie gegevens heeft achterlaten.
 7. Via een mondelinge afspraak met Design Kings.

 

  1. De informatie die Design Kings verstrekt via haar kanalen is met zorgvuldigheid samengesteld. Design Kings wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan de website van Design Kings kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Door gebruik te maken van de diensten van Design Kings verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Design Kings en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
  3. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Design Kings en wederpartij wordt opgenomen.

 

 

3. Privacy

3.1 Design Kings zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via een van bovengenoemde kanalen doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Design Kings respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via een van bovenstaande kanalen. Mochten gegevens toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan Design Kings en worden de gegevens verwijderd.

3.2 Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

4. Offerte, overeenkomst en bevestiging

4.1. Door acceptatie van deze voorwaarden en het inzenden van uw verzoek/bestelling komt de overeenkomst tot stand. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch per email bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via een van onze kanalen.

5. Oplevering

5.1 Design Kings maakt met u een afspraak op een datum voor de start van het ontwikkelingsproces en spreekt met u een opleveringstermijn af, dit termijn is meestal 4 tot 8 weken. 

5.2 Design Kings behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. 

5.3 Indien u niet tijdig op Design Kings reageert. Kan het proces van oplevering uitlopen en vervalt optie 5.1. Tevens loopt u het risico dat als u lánger dan 3 dagen niet reageert dat Design Kings het opdracht naar eigen inzicht afrond en naar u opstuurt. Ziet u sectie 6. Geen contact. 

5.4. Alle door Design Kings opgeleverde designbestanden zijn geen bronbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en deze vrijgave is dus geen verplichting van Design Kings. Bronbestanden kunnen tegen een meerprijs worden opgeleverd. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. Grafische productontwerpen zijn beschermt door het auteursrecht, dit recht draagt Design Kings niet aan u over. Design Kings kán het auteursrecht schriftelijk aan u overdragen in een vorm van een licentie, hieraan zit een meerprijs verbonden omdat u zich loskoopt van Design Kings. Hiertoe dienen duidelijke afspraken tussen Design Kings en opdrachtgever worden gemaakt. Oplevering van alle bestanden vindt  enkel  plaats nadat aan alle verplichtingen is voldaan.

6. Geen contact

6.1 Design Kings begint 7 dagen na afgesproken datum met het designproces. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet (meer) reageert wacht Design Kings 3 dagen, na deze termijn maakt Design Kings het grafisch product/website naar beste kunnen af volgens eerdere specificatie van de opdrachtgever. De bestanden worden dan overgedragen aan de klant en de eindfactuur wordt verzonden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer verwerkt, tenzij een nieuwe opdracht wordt gegeven. De opdrachtgever is verplicht tot betaling.

7. Copyright, gedeponeerde merken

7.1 Het staat de klant vrij om zelf stukken aan te leveren voor gebruik van grafische producten. De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Design Kings worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Design Kings is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of grafisch product en Design Kings kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

8. Gebruik en licentie

8.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (websites, apps, ontwerpen en illustraties) te gebruiken wanneer:

 • Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
 • De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor overeengekomen doeleindes. Hiertoe stelt Design Kings een gebruikslicentie op. Deze gebruikslicentie is levenslang geldig en gegeven aan degene/rechtspersoon voor wie de opdracht is uitgevoerd. De copyright rechten worden hiermee niet overgedragen aan de opdrachtgever. Design Kings behoudt het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door Design Kings gebruikt worden in toekomstige ontwerpen. 

9. Wijzigingen

9.1 Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiertoe zal ook een nieuw akkoord opgevraagd worden. 

10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Auteursrecht & Intellectueel eigendom

11.1 Het auteursrecht van alle door Design Kings ontwikkelde websites en grafische uitingen ligt volledig bij Design Kings. Alle rechten voorbehouden. 

11.2 Er mogen geen websites of ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van Design Kings worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. Design Kings is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. 

11.3 Design Kings draagt niet alle rechten over na oplevering en betaling van het ontwerp. De overdracht van rechten is aan te vragen tegen een meerprijs waar tevens de eventuele bronbestanden zijn ingevoegd. Overlevering van bronbestanden aan zich houdt niet per direct in dat het auteursrecht is overgedragen. Hier dient nadrukkelijk om gevraagd te worden. 

12. Betaling

 1. 1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. 
  1. Alle door Design Kings gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.
  2. Wanneer Opdrachtgever vooraf betaald, heeft opdrachtgever 7 werkdagen de tijd om de opdracht te annuleren en zal opdrachtgever het volledige bedrag terug uitgekeerd krijgen. Ná 7 werkdagen kan de opdracht niet geannuleerd worden.

13. Uitblijven van betaling

13.1 Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afgesproken betalingstermijn of indien afgesproken na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Design Kings de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

 

14. Annulering

14.1 Design Kings wijst u tijdens de intake op het recht van annulering. 

14.2 Opdrachtgever is verplicht tot betaling wanneer een overeenkomst is aangegaan. Overeenkomst is aangegaan wanneer opdrachtgever Design Kings de opdracht heeft gegeven een datum in te plannen om te starten met het ontwikkelen van de website of het ontwerpen van het grafische product. (Wanneer betaling vooraf geschiedt, is tevens een overeenkomst aangegaan).

14.3 Opdrachtgever heeft het recht om tot 7 dagen vóór het afgesproken moment de afspraak te annuleren zonder bijkomende kosten. Wanneer opdrachtgever de afspraak annuleert binnen 7 dagen vóór de afspraak zal 39,50 aan annuleringskosten verrekend worden. De opdracht annuleren wanneer Design Kings aan uw grafisch product begonnen is, is niet mogelijk. 

  

15. Ontevredenheid

15.1 Design Kings gaat in principe door totdat u tevreden bent en geeft aan wat de mogelijkheden zijn binnen uw budget. Wanneer u toch ontevreden bent kunt u aangeven waarom u ontevreden bent zodat Design Kings uw product naar wens kan afronden.  Dit zal uiteraard wel extra tijd kosten en hiermee logisch de verwachtte afgesproken termijn komen te vervallen.

15.2 Wanneer Design Kings en opdrachtgever na intens contact toch niet tot een eindproduct zijn gekomen, ofwel door verschillende visies, ofwel omdat een andere ontwerper opdrachtgever van wensen heeft voorzien, zal de opdracht vooralsnog vanuit Design Kings geannuleerd worden en is de opdrachtgever verplicht tot betaling van 100% annuleringskosten als vergoeding voor de gedane moeite.

 

16. Drukwerk

16.1 Design Kings drukt niet zelf maar kan u begeleiden in uw drukwerk. Hierbij is Design Kings op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. 

16.2 De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

17. Aansprakelijkheid

Design Kings is niet aansprakelijk voor:

 1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Design Kings
 4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
 5. Design Kings is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

 

18. Communicatie

18.1 Indien Design Kings is gestart met uw ontwerp en u heeft gereageerd, maar Design Kings heeft na 3 werkdagen nog niet op uw laatste bericht gereageerd, dient u Design Kings nogmaals aan te spreken en telefonisch te contacteren.  Indien Design Kings na uw laatste bericht en telefoonoproep alsnog niet binnen 5 werkdagen gereageerd heeft, zal Design Kings u tegemoetkomen met een passend aanbod, of wel in de prijs of wel met een extra dienst. 

18.2 Tevens staat het u vrij om de opdracht te annuleren indien u aanbod niet passend vindt.

18.3 Indien Design Kings u in dit proces wel heeft voorzien van een voorbeeld van het ontwerp, bent u verplicht tot betaling van de annuleringskosten. Indien Design Kings u in dit proces nog niet van een ontwerp heeft voorzien, bent u niet verplicht tot annuleringskosten, ziet u sectie 14 Annulering.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy

Social